วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

มหาสารคามพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุชุมชนโพธิ์ศรีเพื่อสุขภาพแข็งแรง

from MOPH-ข่าวภูมิภาค by สำนักสารนิเทศ
มหาสารคาม พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุชุมชนโพธิ์ศรีเพื่อสุขภาพแข็งแรง
เทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุชุมชนโพธิ์ศรี 1 และ 2 ณ ศาลาวัดโพธิ์ศรี
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ให้สามารถดูแลผู้สูงอายุในเรื่องอาหาร
การออกกำลังกาย และอารมณ์ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง
สุขภาพสมบูรณ์และอยู่ดีมีสุขอย่างยั้งยืน นายแพทย์กิตติศักดิ์
คณาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุชุมชนโพธ์ศรี 1และ 2 ณ ศาลาวัดโพธิ์ศรี อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม หลักสูตรรุ่นๆละ 1 วัน ในวันที่ 30 และ 31 พฤษภาคม 2552
เวลา 09.00 น ตามหัวข้อคือคุณค่าผู้สูงอายุ
ร่างกายและความเสื่อมสภาพตามสังขารของผู้สูงอายุวิทยากรโดย อาจารย์ปราณี
คำศิริรักษ์ รู้และเข้าใจโรคผู้สูงอายุ การป้องกันภาวะแทรกซ้อนผู้สูงอายุ
ด้วยการรับประทานอาหาร วิทยากรโดย ดร. จิราพร วรวงศ์
การปรับและควบคุมอารมณ์โดย อาจารย์จุฬาลักษณ์ ช่ำชอง
และการออกกำลังกายวิทยากรโดยอาจารย์อรวรรณ
กองทุ่งมนนักกายบำบัดจากโรงพยาบาลมหาสารคาม
พร้อมแจกเอกสารคู่มือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุพักรับประทานอาหาร
การดูแลเท้าผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ด้วยมะกรูด สมุนไพรใกล้ตัววิทยากรโดย
อาจารย์ชุติกาญน์ ปิยะศิลป์ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม สรุป
และอภิปรายผลจากการประชุมโดยอาจารย์อรณต วัฒนะ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลมหาสารคาม
ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการดูแลพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจากสำนักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติประจำปี 2552
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามขอให้กำลังใจผู้ดูแลผู้สูงอายุทุกคนต้องเอาใจใส่
บิดา มารดา ให้ความรัก ความอบอุ่น
และนำความรู้ต่างๆจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในการดูแลผู้สูงอายุด้วยการ
เลือกรับประทานอาหารให้ดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย พักผ่อนให้เพียงพอ
ส่งเสริมการออกกำลังกายทุกวันอย่างน้อยวันละ 30 นาที
รักษาอารมณ์ให้อยู่ในยุคปัจจุบันได้อย่างมีความสุข มีเหตุมีผล
ทำจิตใจให้สบายไม่เก็บปัญหาไว้คนเดียว ตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี
มีปัญหาด้านสุขภาพขอรับบริการได้ที่คลินิกชุมชนอุทัยทิศ สามัคคี
บูรพาและโรงพยาบาลมหาสารคาม อรณต วัฒนะ ข่าว / พิมพ์ 26 พฤษภาคม 2552

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น